Všeobecné obchodní podmínky

Pro nákup a prodej nemovitostí společností Palminvest S. L. (dále jen „poskytovatel realitních služeb“)

Použité právo

Smlouva mezi klientem a Palminvest S.L. podléhá španělskému právu.

Souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami

Na webové stránky a služby poskytovatele realitních služeb se vztahují následující všeobecné obchodní podmínky. Používáním našich služeb uživatel souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, a to bez jakýchkoli omezení či dodatků. V opačném případě není uživatel oprávněn používat web a ani využívat informace poskytnuté poskytovatelem realitních služeb.

Poskytované služby

Palminvest S.L. je realitní makléř pro nemovitosti všeho druhu na La Palma a specializuje se  výlučně na zprostředkování nákupu/prodeje jím nabízených objektů.

Povinnosti prodávajícího

Při úspěšném zprostředkování prodeje náleží poskytovateli realitních služeb od prodávajícího provize ve výši 3 % z prodejní ceny (plus 7 % DPH). V případě, že dojde v průběhu trvání smlouvy ke snížení prodejní ceny, je tomuto snížení přizpůsobena také adekvátně provize. Úhrada provize proběhne dle domluvy, nejpozději však při notářském převodu vlastnictví (escritura pública). Majitel nemovitosti se zavazuje:

  • nesnížit domluvenou prodejní cenu bez předchozí domluvy, resp. zveřejněním prodejní ceny poskytovatelem realitních služeb
  • sdělit poskytovateli realitních služeb, pokud jsou zprostředkováním prodeje nemovitosti pověřeni další realitní makléři.
  • oznámit neprodleně poskytovateli realitních služeb prodej nemovitosti třetí stranou nebo vlastní prodej či jakoukoliv změnu zájmu o prodej.
  • uhradit provizi i v případě, že poskytovatel realitních služeb uzavře rezervační smlouvu se zájemcem o koupi, ve které se zájemce závazně rozhodne objekt koupit, ale prodávající tuto rezervační smlouvu nepodepíše nebo z jakéhokoliv důvodu od prodeje nemovitosti odstoupí.
  • umožnit vstup do nemovitosti nabízené poskytovatelem realitních služeb pověřené osobě po předchozí domluvě.

Povinnosti kupujícího

Kupující uhradí při úspěšném vyhledání nemovitosti a dokončeném procesu nákupu nemovitosti provizi ve výši 3 % z kupní ceny, plus 7% DPH. Minimální výše provize je 1.000,00 €.

Změny všeobecných obchodních podmínek

Poskytovatel realitních služeb si vyhrazuje právo změny všeobecných obchodních podmínek pro používání webových stránek s účinnosti do budoucna bez povinnosti informovat o této skutečnosti uživatele. Aktuální verze všeobecných obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách od doby jejich platnosti. Pokračováním v používání webu po změně všeobecných podmínek prohlašujete, že souhlasíte se změnami.

Úplnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují kompletní ujednání stávající smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem realitních služeb a nahrazují všechny předchozí dohody, ujištění nebo záruky, bez ohledu na to, zda byly uzavřeny ústně, elektronicky nebo písemně.

Neplatná ustanovení

Pokud by bylo některé z výše uvedených ustanovení neplatné, nevztahuje se tato neplatnost na zbylá ujednání. Neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které se co nejvíce svým významem podobá účelu ustanovení, které má být nahrazeno.

Příslušný soud

Místně příslušný soud je v Los Llanos de Aridane.

© 2016-2024, la-palma.cz

Kontakty

+420 722 229 448    
+34 618 124 381  
Travesia Los Cancajos 2,
Hotel Las Olas,
Local B4, Breňa Baja
info@la-palma.cz

Hledání